POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Informacje ogólne

Celem Polityki Prywatności jest przedstawienie prawnych aspektów ochrony danych w jednym podsumowującym dokumencie. Korzystając z Serwisu akceptujesz warunki Polityki Prywatności.

Definicje:
a) Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę
b) Administrator – Pilgrim Ink
c) Witryna – strona znajdująca się pod domeną pilgrimink.com,
d) Polityka Prywatności – ten dokument.

Na potrzeby lepszego odbioru tej Polityki Prywatności, termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty” a „Administrator” to „Ja”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Jeżeli korzystasz ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, nie gwarantuję, że Serwis działa poprawnie.

§ 2
Administrator Danych Osobowych

Data, including personal data, are obtained by using forms by you and are left during the visit to the Website.
I process personal data such your name, adres e-mail, phone number.

Dane osobowe są przetwarzane:
a) zgodnie z prawem, zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z RODO,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu zgodnym z Twoją zgodą udzieloną nam w Serwisie,
d) w zakresie i celu niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów (prawnie uzasadnionych). Przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każdej osobie, której dane dotyczą (jeżeli ja jestem administratorem tych danych) przysługuje prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego autorytet.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: hi@pilgrimink.com

Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 7 lat.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody lub na skutek wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody, ale tylko i wyłącznie w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych

§ 3
Ochrona Danych Osobowych

Zobowiązuję się do przetwarzania danych zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z RODO. Dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. Zapewniam, że wszystkie dane przesyłane między serwerem internetowym a przeglądarkami pozostaną prywatne i integralne, korzystając z technologii tworzenia zaszyfrowanych linków.

Dane osobowe, które podajesz w Serwisie są poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dostęp do danych mają Administrator oraz osoby upoważnione przez Administratora.

Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Na stronie została wdrożona pseudonimizacja, czyli szyfrowanie danych oraz kontrola dostępu. To minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie do tego przeze mnie upoważnione albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

Mogę zlecić przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w ramach świadczenia usług teleinformatycznych lub przechowywania danych na serwerze. Outsours może dotyczyć podmiotów takich jak: SeoHost, 048design.

Zapewniam wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Deklaruję, że:
a) przetwarzam dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie odwiedzającego witrynę, dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nas prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegam.
b) zapewniam, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
d) przestrzegam warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,

§ 3
Cookies

Strona wykorzystuje pliki Cookies. To niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność witryny i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Cookies gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Narzędzia analityczne korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.

Jeśli chcesz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej i zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu lub je trwale usunąć. Ostrzegamy, że brak Ciastek może jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania witryny przez brak możliwości odczytywania na ich podstawie informacji.

Używam różnego typu plików Cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, nie wahaj się skontaktować ze mną za pośrednictwem poczty lub mediów społecznościowych.